Privacybeleid

BELEID VAN STRUDELIMMO IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Verantwoordelijke voor de gegevensverzameling: de nv STRUDELIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue du Château 33 te 1470 Bousval en ingeschreven in de K.B.O. onder het nr. 0869.916.586 (“STRUDELIMMO”  of het “CHATEAU DE BOUSVAL”  of “Wij”)

Contactadres: privacy@chateaudebousval.be

Algemeen

STRUDELIMMO is een handelsvennootschap actief op het gebied van de productie en de verkoop van wijn en het organiseren van evenementen op de terreinen van haar wijngaard.

Daar wij veel belang hechten aan de transparantie en de bescherming van uw persoonsgegevens, doen wij er alles aan om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens (hierna de “Gegevens”) te beschermen en zowel de nationale wetgeving betreffende de Gegevensverzameling en -verwerking als de Europese verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVGB”), na te leven.

In dat verband treedt STRUDELIMMO niet enkel op als verwerkingsverantwoordelijke voor de Gegevens die zij verzamelt en verwerkt, maar tegelijkertijd ook als subverwerker van de Gegevens die zij in naam en voor rekening van haar klanten verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van de organisatie van een evenement voor een bedrijf.

Het onderhavig beleid (hierna het “Privacybeleid”) dat toegankelijk is op de website www.chateaudebousval.be/vie-privee/ , beschrijft uitvoerig de praktijken van STRUDELIMMO inzage gegevensverzameling en is van toepassing op de volgende soorten van gegevensverwerking:

 • De gegevens die verzameld worden door STRUDELIMMO bij ontvangst van een spontane sollicitatie of een sollicitatie als reactie op een advertentie inzake een werkaanbieding binnen STRUDELIMMO;
 • De gegevens verzameld bij haar leveranciers, de gegevens van haar aanspreekpunten bij deze leveranciers;
 • De gegevens van haar klanten en eventuele potentiële klanten;
 • De uitwisseling van e-mails/mededelingen tussen haar personeel, haar leveranciers, haar klanten;
 • De beelden afkomstig van de bewakingscamera’s.

 

Rechtstreeks verzamelde gegevens (gegevens afkomstig van uzelf of van uw gebruik van onze website) 

De door STRUDELIMMO verzamelde gegevens verschillen afhankelijk  van het soort betrokken personen, zoals hierna geclassificeerd:

 

 • Gewone gebruikers die op de website https://chateaudebousval.be (de “ Site”) surfen zonder bewust Gegevens mede te delen (hierna de “Gebruiker”);
 • Personen die een sollicitatie hebben gestuurd (hierna de “Sollicitant);
 • Contactpersonen met wie STRUDELIMMO samenwerkt (hierna de “Leverancier”);
 • Personen die belangstelling toonden voor de diensten van STRUDELIMMO en/of een overeenkomst met haar sluiten, alsook de klanten van de klant of de deelnemers aan een door de klant georganiseerd Evenement (hierna de “Klant”);

 

De volgende Gegevens worden dus door STRUDELIMMO verwerkt:

 

 • Voor de Gebruikers: Informatie die gratis verzameld wordt bij elk bezoek aan onze Site door om het even welke Gebruiker (IP-adres – andere informatie wordt eveneens automatisch verzameld zonder de link met het IP-adres te maken en dus met respect voor uw anonimiteit, met het oog op het opmaken van statistieken en het verbeteren van de inhoud van de site: taalkeuze, datum en uur van het bezoek, gebruikte browser, enz.);

 

 • Voor de contactpersonen van de Leveranciers: Naam, voornaam, telefoonnummer, functie, e-mailadres, beelden afkomstig van de bewakingsvideo’s;

 

 • Voor de Sollicitanten: Naam, voornaam, telefoonnummer, status, e-mailadres, school- en beroepsloopbaan, interesse; beelden afkomstig van de bewakingsvideo’s;

 

 • Voor de Klanten: Naam, voornaam, telefoonnummer, adres, datum van een evenement, bankgegevens, familiale gegevens, voedingsvoorkeuren; beelden afkomstig van de bewakingsvideo’s.

 

In functie van welke wettelijke basis verwerken wij uw Gegevens?

STRUDELIMMO verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op basis van haar legitiem belang om haar activiteit en die van de Site in goede banen te leiden.  Bovendien verwerken we steeds alleen de Gegevens die onontbeerlijk zijn om het beoogde doel te bereiken. We gebruiken dan ook de Gegevens wanneer het nodig is:

 • In het kader van de voorbereiding, de uitvoering of de ontbinding van een contract met een Klant of Leverancier;
 • Op basis van het legitieme belang van STRUDELIMMO om de Klanten en de Leveranciers op de hoogte te houden van de diensten van STRUDELIMMO (newsletters, promoties, uitnodigingen voor culturele evenementen, uitnodigingen voor wijnoogsten, …);
 • Op basis van het legitieme belang van STRUDELIMMO wat het toezicht op haar sites betreft;
 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan STRUDELIMMO onderworpen is;

 

Doelstellingen van de gegevensverzameling

De Gegevens van de Leveranciers en de klanten worden door STRUDELIMMO met de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 

 • Het leveren van de door STRUDELIMMO aangeboden diensten; bijvoorbeeld, voor het uitvoeren van een levering hebben wij uw leveringsadres nodig.
 • De uitvoering van het contract dat de partijen bindt;
 • De Klanten- en Leveranciersadministratie;
 • De promotie en ontwikkeling van producten en diensten van STRUDELIMMO.

 

Overdracht van de Gegevens buiten ons bedrijf

De bestemmelingen van de Gegevens zijn STRUDELIMMO en de vennootschappen die tussenkomen ten behoeve van de uitvoering en het beheer van het contract tussen de Leverancier, de Klant en STRUDELIMMO. Derde bedrijven worden er zo toe gebracht bepaalde Gegevens te behandelen wanneer zij prestaties leveren van technische aard, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten van STRUDELIMMO. Deze behandelingen gebeuren steeds in naam van en voor rekening van STRUDELIMMO, dat er de volledige verantwoordelijkheid voor opneemt, op basis van de contracten die de beveiliging van uw Gegevens verzekeren. Zo kan STRUDELIMMO uw Gegevens overmaken, als dat nodig blijkt, aan:

 

 • Een extern IT-bedrijf dat instaat voor het correct functioneren en de updates van de Site of van diensten;
 • Medewerkers die niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn maar wel door een dienstverleningsovereenkomst, die een geheimhoudingsplicht inhoudt;
 • Externe boekhoudfirma’s of consultancybedrijven;
 • Communicatiediensten;

 

Voor het overige onthoudt STRUDELIMMO zich ervan uw Gegevens te onthullen of ze aan derden over te maken, behalve als deze overdracht gevorderd wordt door een bevoegde, gerechtelijke of administratieve instantie.

 

Uw rechten: Toegang tot de verzamelde informatie, rechtzetting, schrapping.

U kunt op elk moment en zonder kosten vragen om toegang tot en/of een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die we in onze databases opslaan. In dit kader kunnen wij u vragen naar een identiteitsbewijs vooraleer we ingaan op uw verzoek. U heeft ook het recht om uw Gegevens te laten corrigeren of ze te laten schrappen uit onze bestanden, als dit de uitvoering van de diensten van STRUDELIMMO niet onmogelijk maakt.

 

U kunt zich in elk geval en op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STRUDELIMMO of vragen om de verwerking ervan te beperken.

Wanneer uw Gegevens worden verwerkt in het kader van een contract, kunt u ook vragen dat ze u worden overgemaakt in een leesbaar formaat of dat ze rechtstreeks aan een andere leverancier worden overgemaakt.

 

Bewaartijd van de gegevens

De gegevens van de Klanten en Leveranciers zullen door STRUDELIMMO tijdens de volledige duur van het contract en 5 jaar na het verstrijken ervan bewaard worden, behalve indien onze boekhoudkundige verplichtingen ons verplichten uw gegevens voor een langere tijd te bewaren. In dat kader zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens gewist worden wanneer aan onze boekhoudkundige verplichtingen voldaan zal zijn.

 

De gegevens van de Sollicitanten zullen gewist worden binnen het jaar na ontvangst van hun kandidatuur, als deze niet weerhouden werd.

 

Beveiliging van de informatie en van het netwerk

STRUDELIMMO stelt alles in het werk om op optimale wijze haar netwerk te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang en om de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te garanderen. De toegang tot onze servers is beveiligd en we hebben procedures voor het opslaan ervan ingevoerd die aan de informaticastandaarden beantwoorden.

Blijf op de hoogte van de wijzigingen

STRUDELIMMO kan onderhavig beleid rond de bescherming van de privacy wijzigen, met name wanneer de wet verandert. Wij nodigen u uit om regelmatig onderhavig beleid inzake de gegevensverzameling op de homepagina van de Site te raadplegen. Daarnaast zullen wij u op de hoogte brengen van inhoudelijke wijzigingen via onze website en andere frequent gebruikte communicatiekanalen.. 

 

Contact met ons opnemen

Als u één van de hiervoor genoemde rechten wenst uit te oefenen, ons op de hoogte wil brengen van een probleem met onze applicaties, als u specifieke bijstand nodig heeft of u wenst een commentaar te versturen, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van de volgende mogelijkheden:

 

·          Per e-mail: privacy@chateaudebousval.be

·          Per brief: rue du Château 33 te 1470 Bousval

·          Par télefoon: +32/6.755.07.20

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als u vindt dat wij uw gegevens niet verwerken met de nodige zorg die u verwacht. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met en klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • +32 (0)2 274 48 00

 

COOKIEBELEID

 

Algemeen

Het is de bedoeling van dit beleid inzake cookiebeheer u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de door ons gebruikte cookies en hun doel. Wij nodigen u eveneens uit ons Privacybeleid te lezen om kennis te nemen van de regels die op het vlak van de persoonsgegevensbescherming worden toegepast.

 

Een “cookie” is een klein bestand, samengesteld uit letters en cijfers,  dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld volgens hun herkomst, hun functie en hun levensduur. Voor een volledig overzicht nodigen wij u uit met name de website www.allaboutcookies.org te raadplegen

Welke soorten cookies gebruiken wij?

 

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies maken het mogelijk dat u op onze website en applicaties kunt surfen en de functies gebruiken (zoals het mandje en uw vertrouwelijkheidsparameters).
 • Functionele cookies: deze cookies bevorderen de werking van onze websites en applicaties en maken een gepersonaliseerde surfervaring mogelijk, door bijvoorbeeld de inlognamen, de paswoorden en de voorkeuren – zoals de taalkeuze – te bewaren.
 • Publicitaire cookies:
 • Cookies van sociale netwerken:  Facebook en Instagram

Deze cookies bevatten informatie, die wij gebruiken om uw aanvragen te verwerken en om onze diensten op het internet te verbeteren.

Hoe kunnen de cookies uitgeschakeld worden?

Als u de cookies wenst te blokkeren, kunt dit specifiek doen voor de browser die u gebruikt.

Denk eraan dat het mogelijk is dat een website minder goed zal werken na het wijzigen van de parameters. Hetzelfde geldt voor mobiele applicaties.

 

Ingebedde inhoud van andere websites

De artikels op deze website kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, foto’s, artikelen …). De ingebedde inhoud van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, extra diensten voor het traceren van derden inbedden en uw interactie met deze ingebedde inhoud vastleggent als u een account heeft dat op die website is ingelogd.

 

Inhoud van de website

De rechten op de fotografische illustraties en de video’s van onderhavige website zijn het uitsluitend eigendom van hun auteurs. Elke reproductie zonder hun uitdrukkelijke toestemming is verboden.