Algemene voorwaarden

1. Inleiding en wettelijke informatie

1.1. De naamloze vennootschap STRUDELIMMO (hierna STRUDELIMMO of hetCHATEAU DE BOUSVAL) is een onderneming naar Belgisch recht actief op het lak van de productie en de verkoop van wijn en sterke dranken en waarvan de identificatiegegevens de volgende zijn :

rue du Château 33
1470 Genappe
Nr. KBO : 0869.916.586
Telefoon : + 32 / 6.755.07.20
E-mail : shop@chateaudebousval.be

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden regelen de verkoop van Producten, zoals hierna gedefinieerd, aan klanten-consumenten, die via de website of telefonisch gebeurt.

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden vormen met de Samenvatting, de Validatie en de Bevestiging het contract dat de partijen bindt, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de Bevestiging boven de andere documenten gaat. Er zal geen enkele afwijking van onderhavige algemene voorwaarden aanvaard worden, behoudens schriftelijk akkoord van STRUDELIMMO. Het niet toepassen van een bepaling die in onderhavige algemene voorwaarden wordt vastgesteld kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking door STRUDELIMMO aan het recht om er zich op te beroepen.

1.4. STRUDELIMMO behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Deze wijzigingen zullen enkel van toepassing zijn op bestellingen van Producten die later werden geplaatst en vanaf hun aanvaarding door de klant.

2. Definities

2.1. « Accessoires » :
De accessoires, keramische producten, glazen, siervoorwerpen en in het algemeen alle door het Château de Bousval verkochte producten met uitzondering van de Wijnen.

2.2. « Bevestiging » :
De bevestiging door STRUDELIMMO van de bestelling van de klant zoals uitvoering beschreven in artikel 4.4.

2.3. « Leveringsdatum » :
De aan de klant meegedeelde datum waarop de Producten geleverd of aan de door de klant beopdrachte vervoerder overhandigd worden (afhankelijk van de door de klant gekozen methode).

2.4. « Betalingstussenpersoon » :
De vennootschap Mollie B.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam(Nederland). Mollie B.V. is houdster van een licentie voor het leveren van betaaldiensten overeenkomstig de Nederlandse wet op het financieel toezicht (Wft) en staat in die hoedanigheid onder het toezicht van de Nederlandsche Bank, of elke andere betaaldienstverlener die voor het betalen van een bestelling op de website ter beschikking van de klant wordt gesteld ;

2.5. « Producten » :
de Wijnen en de Accessoires.

2.6. « Samenvatting » :
De samenvatting van de bestelling zoals uitvoerig beschreven in het artikel 4.2.

2.7. « Ontvangst » :
De ontvangst van de Producten door of voor rekening van de klant, of de overhandiging van de Producten aan de door de klant beopdrachte vervoerder.

2.8. « Website » :
De website https://chateaudebousval.be

2.9. « Validatie » :
De validatie van de bestelling door de klant zoals uitvoerig beschreven in artikel 4.3.

2.10. « Wijnen » :
De door het Château de Bousval verkochte wijnen en sterke dranken, welke ook de verpakkingswijze is.

3. Vermelde prijzen

3.1. In een streven naar perfecte transparantie en rekening houdend met het feit dat de website zowel voor professionele klanten als voor klanten-consumenten bestemd is, worden de op de website getoonde prijzen aangeduid in euro, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de prijs zonder btw en de prijs btw inclusief. In de op de site vermelde prijzen zijn de leveringskosten niet inbegrepen.

3.2. STRUDELIMMO behoudt zich het recht voor de op de website getoonde prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. De Producten en diensten zullen steeds op basis van de op het tijdstip van de Validatie geldende tarieven gefactureerd worden.

3.3. Voordat hij zijn bestelling valideert, zal de klant op een duidelijke en begrijpelijke manier geïnformeerd worden over de totale prijs van de Producten, met inbegrip van de leveringskosten.

3.4. Elke buiten België te leveren bestelling zal aan eventuele belastingen en douane- of accijnsrechten onderworpen kunnen worden, die op het ogenblik dat de bestelling op haar bestemming aankomt geheven zullen worden.

3.5. Wanneer de levering buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden of als de klant de levering van de Producten voor zijn rekening neemt, zijn deze aan de levering van een artikel verbonden eventuele douanerechten en belastingen uitsluitend ten laste van de klant en vallen onder zijn aansprakelijkheid. De Verkoper is er niet toe gehouden de toepasselijke douanerechten en belastingen te verifiëren en de klant daarover te informeren. Om deze te kennen, raadt de Verkoper de klant aan inlichtingen in te winnen bij de bevoegde overheden in zijn land. 

4. Bestellingen

4.1. De bestelling van Producten kan 24 uren op 24 via het internet gebeuren, op de website of per e-mail op het adres shop@chateaudebousval.be.

4.2. Voordat hij zijn bestelling valideert, ontvangt de klant een samenvatting van zijn bestelling (hierna de Samenvatting). De Samenvatting vermeldt minstens de bestelde Producten, het leveringsadres en de totale prijs van de Producten, leveringskosten inbegrepen.

4.3. Door te klikken om de bestelling op basis van de Samenvatting te valideren, erkent de klant uitdrukkelijk dat de bestelling van Producten een betalingsverplichting inhoudt en dat de bestelling definitief is (hierna de Validatie).

4.4. STRUDELIMMO bevestigt de ontvangst van de bestelling en bevestigt schriftelijk of deze aanvaardt wordt of niet (hierna de Bevestiging). De Bevestiging gebeurt bijna onmiddellijk wanneer de bestelling op de website wordt geplaatst of uiterlijk op de 3de werkdag volgend op de Validatie wanneer de bestelling per e-mail werd geplaatst. De Bevestiging bevat als bijlage de betalingsfactuur van de bestelling. Als de beschikbare voorraad STRUDELIMMOniet toelaat de bestelling te bevestigen, licht zij de klant hierover per e-mail in, of bij gebrek aan e-mailadres, per telefoon. De bestelling zal dan automatisch geannuleerd worden en als de bankrekening van de klant gedebiteerd werd, zal de klant onmiddellijk via dezelfde weg de terugbetaling ontvangen.

5. Betalingen

5.1. Twee betalingswijzen zijn mogelijk :

5.1.1 Voor bestellingen die rechtstreeks op de website worden geplaatst: via een online betaaldienst die door een Betalingstussenpersoon georganiseerd wordt (creditcard,Bancontact, Paypal, en alle betalingswijzen die door de Betalingstussenpersoon worden aangeboden) en door de klant op het ogenblik van de Validatie gevalideerd wordt; in dat geval zal de rekening van de klant pas na uitgifte van de Bevestiging gedebiteerd worden ;

5.1.2. Voor bestellingen die per e-mail worden geplaatst: Door overschrijving op de bankrekening van STRUDELIMMO, die op de bij de Bevestiging gevoegde factuur wordt aangeduid.

5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

5.3. STRUDELIMMO behoudt zich het recht voor de levering van de Producten uit te stellen zolang de verkoopprijs niet volledig betaald werd.

5.4. Bovendien, rekening houdend met de bewaringsvereisten van de Wijnen, zalSTRUDELIMMO, in het geval dat de bestelling niet binnen 3 werkdagen volgend op de Bevestiging betaald werd, de mogelijkheid hebben de niet-betaling als een zware niet-nakoming te beschouwen die van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de ontbinding van het contract in het nadeel van de klant rechtvaardigt. STRUDELIMMO zal dit recht kunnen uitoefenen door de klant schriftelijk in kennis te stellen van de ontbinding van zijn contract. In een dergelijk geval :

5.4.1. Zal STRUDELIMMO bevrijd zijn van haar verbintenissen ten opzichte van de klant en zal zij naar believen over de door de klant bestelde Producten kunnen beschikken ;

5.4.2. Zal de klant aan STRUDELIMMO een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van de totale prijs van de bestelde Producten, met een minimum van 50,- EURO, te vermeerderen met de interesten tegen het tarief van 1% per begonnen maand te tellen vanaf de kennisgeving van de ontbinding die door STRUDELIMMO aan de klant wordt gericht.

6. Wijzen van levering en ontvangst

6.1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende precisering, worden de leveringstermijnen enkel ter informatie gegeven, zonder dat deze termijn evenwel langer dan 30 dagen mag zijn te tellen vanaf de betaling van de bestelling. Onverminderd de in het artikel 6.5. vermelde sancties, kan een eventuele vertraging geen recht op het weigeren van de Ontvangst of op schadevergoeding openen.

6.2. Aan de klant worden twee leveringswijzen van de Producten voorgesteld :

6.2.1. Ofwel neemt STRUDELIMMO de levering voor haar rekening. De Producten worden geleverd op het in de Samenvatting aangeduid adres en de risico-overdracht vindtdan op het ogenblik van de Ontvangst plaats ;

6.2.2. Ofwel kiest de klant ervoor zelf voor het transport te zorgen door zijn bestelling op de bedrijfszetel te komen afhalen. In dat geval geldt de overhandiging van de Producten als Ontvangst en overdracht van het risico op de klant.

6.3. Wanneer de Producten verzendingsklaar zijn, zal STRUDELIMMO de klant per e-mail op de hoogte brengen van de Leveringsdatum.

6.4. STRUDELIMMO wijst elke aansprakelijkheid af uit hoofde van een vertraging van de levering of een gebrek aan levering in geval van overmacht of van een gebeurtenis waarover zij geen controle heeft, die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk zou maken of gedeeltelijk of volledig duurder, of door het toedoen van derden, zoals de leveranciers van de partijen bij deze overeenkomst, de onderaannemers, de agenten en vertegenwoordigers of nog in geval van niet-naleving door de klant van zijn verbintenissen. Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht die STRUDELIMMO van haar verbintenis om te leveren ontheffen: oorlog, oproer, brand, stakingen , ongevallen en de onmogelijkheid om bevoorraad te worden. STRUDELIMMOzal de klant tijdig op de hoogte brengen van de hiervoor opgesomde gevallen of gebeurtenissen.

6.5. Behoudens overmacht, in geval van een aan STRUDELIMMO te wijten vertraging van de levering van meer dan de 30 dagen die voor de levering voorzien zijn in het artikel 6.1., en als de levering nog steeds niet heeft plaatsgevonden binnen 15 dagen volgend op de verzending van een ingebrekestelling door de klant, zal deze laatste over de mogelijkheid beschikken (van dezelfde aard als deze voorzien ten voordele van STRUDELIMMO in het artikel 5.4.) om het gebrek aan levering als een zware niet-nakoming te beschouwen die van rechtswege de ontbinding van het contract in het nadeel van de STRUDELIMMO rechtvaardigt. De klant zal dit recht kunnen uitoefenen door STRUDELIMMO schriftelijk in kennis te stellen van zijn beslissing om het contract te beëindigen. In een dergelijk geval :

6.5.1. Zal de klant bevrijd zijn van zijn verbintenissen ten opzichte van STRUDELIMMO, dat zich ertoe verbindt het volledige bedrag van de bestelling van Producten binnen 15 dagen volgend op de kennisgeving terug te betalen.

6.5.2. Zal STRUDELIMMO aan de klant een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van de totale prijs van de bestelde Producten, met een minimum van 50,- EURO, te vermeerderen met de interesten tegen het tarief van 1% per begonnen maand te tellen vanaf de kennisgeving van de ontbinding die door de klant aan STRUDELIMMOwordt gericht.

7. Herroepingsrecht

7.1. STRUDELIMMO vestigt de aandacht van haar klanten op het feit dat de door onderhavige algemene voorwaarden voorziene herroepingsmogelijkheden enkel toegepast kunnen worden wanneer de Bestelling vanop afstand werd geplaatst, op de website of per e-mail of buiten de lokalen van STRUDELIMMO. Dat betekent dat wanneer de bestelling van de Producten in de vestigingen van STRUDELIMMO plaatsvindt, de klant niet van een herroepingsrecht zal kunnengenieten.

7.2. Het staat de klant vrij van zijn herroepingsrecht gebruik te maken gedurende een periode van 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de bevestiging van de bestelling

7.3. De klant zal van zijn herroepingsrecht gebruik kunnen maken door aan STRUDELIMMO een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring over te maken, waaruit blijkt dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen. Hij kan daartoe gebruik maken van het bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd modelformulier voor herroeping.

7.4. Kosten ten laste van de klant. De klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder daarvoor de redenen op te geven en zonder een boete te moeten betalen, met uitzondering van :

7.4.1. Debijkomende kosten voortvloeiend uit de keuze van een andere leveringswijze dans de door STRUDELIMMO voorgestelde goedkoopste standaard leveringswijze ;

7.4.2. Terugzendingskosten die ten laste van de klant blijven.

8. Terugzendingen en overeenstemming

8.1. De verkochten Producten worden geleverd in overeenstemming met de beschrijving die ervan in de Bevestiging gegeven wordt. De klant-consument geniet van de wettelijke waarborg van overeenstemming bedoeld in het artikel 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek en van de waarborg tegen verborgen gebreken. STRUDELIMMO herinnert eraan dat de wettelijke waarborg van overeenstemming tot doel heeft de klant-consument te vrijwaren tegen elk gebrek aan overeenstemming in vergelijking met de beschrijving die ervan in de Bevestiging wordt gegeven.

8.2. De Klant is ertoe gehouden zich te vergewissen van de ongeschonden toestand van zijn bestelling en van alle Producten waaruit ze bestaat op het ogenblik van de Ontvangst van het pakket en in tegenwoordigheid van de persoon die de levering uitvoert, teneinde in voorkomend geval voorbehoud te malen. In het geval dat de klant enige twijfel heeft over de staat van de inhoud van de bestelling, is hij ertoe gehouden de goederen te weigeren op het ogenblik van hun Ontvangst. Elk geweigerd Product zal in zijn geheel en in zijn originele verpakking aan de vervoerder overhandigd moeten worden. In ieder geval zal elke klacht voor gebroken of beschadigde Producten slechts ontvankelijk zijn als deze binnen 24 uren volgend op de Ontvangstaan STRUDELIMMO wordt overgemaakt op het adres shop@chateaudebousval.be waarbij bij het verzoek fotos van de Producten alsook van de verpakking dienen te worden gevoegd.

8.3. De klant is ertoe gehouden STRUDELIMMO op de hoogte te brengen van ieder andergebrek aan overeenstemming en dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de twee maanden te tellen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld of waarop hij geacht wordt dit redelijkerwijs te hebben kunnen doen. Wij vragen u in voorkomend geval een e-mail te willen sturen naar onze klantendienst op het adres shop@chateaudebousval.be en fotos van de Producten alsook van de verpakking met dat verzoek te willen meesturen.

8.4. Als het vaststaat dat het gebrek binnen het toepassingsgebied van de waarborg valt of dat STRUDELIMMO haar verbintenissen niet is nagekomen, zal STRUDELIMMO op haar kosten een nieuwe levering van de Producten waarop de klacht betrekking heeft uitvoeren. Als de door de klant bestelde Producten niet meer beschikbaar zijn, zal STRUDELIMMO de klant daarvan op de hoogte brengen. Deze zal dan de mogelijkheid hebben

8.4.1. Ofwel de terugbetaling van de niet-overeenstemmende Producten te vragen ;

8.4.2. Ofwel de terugbetaling te ontvangen in de vorm van een aankoopbon die bij een volgende bestelling gebruikt kan worden.

8.5. In het algemeen is de waarborg van de verkoper uitgesloten wanneer het vastgesteld gebrek aan overeenstemming het gevolg is van een gebrekkige bewaring of van een fout begaan door de door de klant beopdrachte vervoerder of van een andere fout die gepleegd werd door de klant of door een persoon waarvoor hij aansprakelijk is.

9. Uitsluiting van de waarborg voor wijn met een kurksmaak

STRUDELIMMO vestigt in het bijzonder de aandacht van de klant op het feit dat zij niet in staat is te garanderen dat een Wijn geen kurksmaak heeft (een wijn die naar kurk of schimmel smaakt). In dat geval zal de klant geen vervanging van de Wijn noch terugbetaling kunnen bekomen en STRUDELIMMO zal aan de klant geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

10. Bewaring

De klant verbindt zich ertoe alle vereisten inzake de bewaring van de Producten, die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de kwaliteit van de Producten, volgens de regels van de kunst na te komen. In dat opzicht herinnert STRUDELIMMO er met name aan dat het absoluut noodzakelijk is dat de Wijnen beschut tegen warmte en op een droge plaats op een temperatuur tussen 10° en 14* worden bewaard. Bijgevolg, wanneer blijkt dat een gebrek van de Producten zijn oorzaak vindt, zelfs gedeeltelijk, in een fout bij het bewaren van de Producten :

  • Zal er door STRUDELIMMO aan de klant geen enkele waarborg geboden worden ;
  • Verbindt de klant zich ertoe STRUDELIMMO te vrijwaren tegen elk verhaal van derden en/of alle dientengevolge door STRUDELIMMO geleden schade.

11. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken 

De overeenkomsten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant (België) zijn bevoegd in geval van een geschil dat betrekking heeft op hun interpretatie of hun uitvoering, uitgezonderd het recht vanSTRUDELIMMO om een vordering in de hoedanigheid van eiser in te stellen voor elke andere rechtbank die bevoegd is uit hoofde van de woonplaats van de klant.

12. Bescherming van de privacy

STRUDELIMMO is bekommerd om het respecteren van de privacy van haar klanten. STRUDELIMMO stelt dus alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en om zowel de nationale wetgeving betreffende het verzamelen en de verwerking van gegevens als de Europese verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming (AVG) na te leven. In dat kader verbindtSTRUDELIMMO zich ertoe de persoonsgegevens van de klanten te verwerken overeenkomstig haar Privacybeleid, dat terug te vinden is op het volgend adres : https://chateaudebousval.be/vie-privee