Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) verbinden de naamloze vennootschap STRUDELIMMO, met maatschappelijke zetel te 1470 Genappe, rue du Château 33 en ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0869.916.586 (STRUDELIMMO of het KASTEEL VAN BOUSVAL) en de klant (de Klant) voor alle bestellingen van flessen wijn (de Wijnen) en voor alle daarmee samenhangende diensten die door STRUDELIMMO aan de Klant worden aangeboden (hierna samen de Evenementen) zoals meer bepaald het organiseren van  bezoeken aan de wijngaard en de wijnopslagplaats, van Wijndegustaties of nog van evenementen op maat op verzoek van de Klant. De Algemene Voorwaarden worden toegepast met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant. Er zal geen enkele afwijking van de Algemene Voorwaarden aanvaard worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van STRUDELIMMO. Het niet toepassen van een beding dat in de Algemene Voorwaarden wordt vastgesteld kan niet geïnterpreteerd worden als het afzien door STRUDELIMMO van de mogelijkheid om er zich op te beroepen.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit drie delen:

 • De gemeenschappelijke voorwaarden, die de bestellingen van Wijnen en de Evenementen regelen;
 • De specifieke voorwaarden voor de bestellingen van Wijnen;
 • De specifieke voorwaarden voor de Evenementen.

Deel I: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de bestellingen van Wijnen en de Evenementen

Prijs

Behoudens bijzondere voorwaarde(n) voorzien in de offerte, worden alle prijzen vermeld in de offertes van STRUDELIMMO gegarandeerd gedurende een periode van dertig dagen te tellen vanaf de verzending van de offerte. De vermelde bedragen zijn de prijzen na aftrek van alle kortingen en exclusief btw en accijnsrechten (de Prijs).

Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar, bij ontvangst van de factuur. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag zal automatisch van rechtswege een interest van 1% per maand opbrengen tot op de datum van betaling, naast een conventioneel strafbeding van 10% met een minimum van 100,- EUR. De ontvangst van de factuur vormt van rechtswege en overeenkomstig het artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek ingebrekestelling van de Klant, zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd.

Klachten

De klachten van de Klant betreffende de Wijnen en/of de Evenementen zijn enkel ontvankelijk voor zover zij schriftelijk worden meegedeeld binnen vijf kalenderdagen volgend op de afhaling van de Wijnen door de Klant of op de datum van het Evenement.

Aansprakelijkheid

In het geval dat de aansprakelijkheid van STRUDELIMMO aangetoond zou zijn, (i) aanvaardt de Klant dat de aansprakelijkheid van STRUDELIMMO zicht beperkt tot de vervanging van de Wijnen – binnen de perken van de waarborgen van de producenten –, en, bij gebrek daaraan, tot een prijsvermindering of tot de ontbinding van het contract, en (ii) ziet hij af van elke andere vergoeding, waarbij gepreciseerd wordt dat STRUDELIMMO in geen geval verplicht zal kunnen worden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade, zoals met name een verlies van inkomsten, een aantasting van het imago, schade aan derden, enz..

Ernstig verzuim

STRUDELIMMO behoudt zicht het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang  te ontbinden wanneer de Klant op ernstige wijze tekort schiet in zijn verplichtingen. In de mate waarin het ernstig verzuim evenwel van die aard blijkt te zijn dat het rechtgezet kan worden, zal de ontbinding pas kunnen gebeuren na het sturen van een ingebrekestelling die zonder bevredigend gevolg is gebleven gedurende vijftien kalenderdagen (behalve indien de omstandigheden tot gevolg hebben dat deze rechtzetting sneller zou gebeuren, hetgeen in dat geval in de ingebrekestelling gepreciseerd zal worden).

Vervanging

De eventuele nietigheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan. In een dergelijk geval zal (zullen) de voornoemde bepaling(en) als niet geschreven worden beschouwd en zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen over de vervanging door een geoorloofde bepaling, die juridische en economische gevolgen zal hebben die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

Kennisgevingen

Elke aan STRUDELIMMO gerichte kennisgeving moet verplicht naar haar gestuurd worden via e-mail op het volgend adres: info@chateaudebousval.be

Geschil

In geval van betwisting betreffende de interpretatie of de uitvoering van het contract tussen de Klant en STRUDELIMMO, is enkel de ondernemingsrechtbank van Waals Brabant bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van iedere andere wetgeving.

Deel II: Specifieke voorwaarden voor de bestellingen van Wijnen

Accijnzen

De Klant kan uitdrukkelijk aan STRUDELIMMO vragen dat de bestelling van Wijnen, op zijn eigen risico, onder de accijnsschorsingsregeling zouden worden geplaatst, waarbij STRUDELIMMO op geheel zelfstandige wijze het recht heeft dit verzoek te weigeren indien het haar toeschijnt dat de voorwaarden die de toepassing van de accijnsschorsingsregeling toelaten niet vervuld worden door de Klant. In geval van toepassing van de accijnsschorsingsregeling:

 • Zal de vermelding “Verkoop onder de accijnsschorsingsregeling” of een gelijkwaardige vermelding in de verkoopfactuur worden opgenomen; en
 • Verbindt de klant zich ertoe de betaling van de accijnzen op zich te nemen voordat de aan accijns onderworpen Wijnen de accijnsschorsingsregeling verlaten; en
 • Vrijwaart de Klant STRUDELIMMO in hoofdsom, interesten, kosten en boetes tegen elke vordering in verband met de (niet) betaling van de accijnzen voor de bestelling van Wijnen.

Betaling– Voorschot

Behoudens in de offerte voorziene bijzondere voorwaarde(en), zal er een voorschot van 30 % verschuldigd zijn binnen acht kalenderdagen volgend op elke bestelling. In ieder geval zullen de Wijnen slechts aan de Klant overhandigd worden na volledige betaling van de Prijs van de bestelling door de Klant.

Annulering

De annulering van een bestelling, om welke reden ook, is enkel mogelijk met de instemming van STRUDELIMMO. In ieder geval verplicht de annulering van het geheel of een deel van een bestelling door de Klant deze laatste tot het vergoeden van STRUDELIMMO ten belope van een minimum van 30% van de totale Prijs van de geannuleerde bestelling. Hierbij wordt gepreciseerd dat STRUDELIMMO het recht zal hebben de bedragen die reeds als voorschot werden betaald in te houden in mindering van de als annuleringsvergoeding verschuldigde bedragen.

Afhaling van de Wijnbestellingen

STRUDELIMMO zal de klant per e-mail verwittigen dat de Wijnbestelling klaar is om afgehaald te worden. De Wijnbestellingen moeten door de Klant worden afgehaald binnen een termijn van maximum 15 kalenderdagen volgend op deze bevestigingsmail, op het volgend adres:

 • Indien niet anders gespecificeerd: in de Kelders van het Kasteel van Bousval gelegen in de rue du Château 33b te 1470 Bousval.
 • Als de bevestigingsmail als plaats van afhaling de “WIJNOPSLAGPLAATS (CHAI)” vermeldt: op het volgend adres: rue du Grand Arbre 23 1470 Bousval.

Als de bestelling niet binnen de opgegeven termijn wordt afgehaald, zal de Klant aan STRUDELIMMO een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 2 % van de Prijs (met een minimum van 100,-EUR) per werkdag vertraging.

Risico- en eigendomsoverdracht

Vanaf de afhaling van zijn bestelling draagt de Klant de aansprakelijkheid en de risico’s voor de aan de Wijnen veroorzaakte schade, met inbegrip van verlies en diefstal. Als de Prijs niet volledig betaald werd voor de afhaling, zal de eigendomsoverdracht voor het geheel van de door de Klant bestelde Wijnen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de volledige betaling van de Prijs (onverminderd de risico-overdracht, die bij de afhaling plaatsgevonden zal hebben). In geval van ontbinding van de verkoop van de Wijnen, verbindt de Klant er zich uitdrukkelijk toe STRUDELIMMO toegang tot zijn lokalen te verlenen om er haar Wijnen terug te halen, zonder voorafgaande verwittiging, in voorkomend geval door een door STRUDELIMMO gestuurde vervoerder. De Klant zal alle door de terugname van de Wijnen veroorzaakte kosten dragen.

Vereisten inzake bewaring

De Klant verbindt er zich ten aanzien van STRUDELIMMO toe alle voor het behoud van de kwaliteit van de Wijn essentiële vereisten inzake de bewaring van de Wijn volgens de regels van de kunst in acht te nemen. Dientengevolge, indien zou blijken dat een gebrek van de Wijn veroorzaakt zou zijn, zelfs al was het maar gedeeltelijk, door het niet naleven van de regels van de kunst inzake de bewaring van de Wijn:

 • Zal STRUDELIMMO aan de Klant geen waarborg bieden;
 • Verbindt de Klant zich ertoe STRUDELIMMO te vrijwaren tegen elk verhaal van derden en/of tegen elke door STRUDELIMMO als gevolg daarvan geleden schade.

Uitsluiting van waarborg voor naar kurk smakende Wijn

STRUDELIMMO vestigt in het bijzonder de aandacht van de Klant op het feit dat zij niet in staat is te garanderen dat een Wijn geen kurksmaak heeft (wijn die naar kurk of muf smaakt). In zo’n geval zal de klant noch de vervanging van de Wijn, noch de terugbetaling kunnen bekomen en STRUDELIMMO zal aan de Klant geen enkele vergoeding van welke aard ook verschuldigd zijn.

Verpakking van de bestelling

De Wijnbestellingen worden voorbereid in een gepaste verpakking voor vervoer in normale omstandigheden en met de aandacht en zorg die nodig zijn voor de behandeling van dit soort product.

Deel III: Specifieke voorwaarden voor de Evenementen

Organisatie van een Evenement. STRUDELIMMO verbindt zich ertoe voor de Klant een Evenement te organiseren volgens de in de offerte gespecificeerde voorwaarden.

Erkende partners

Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van STRUDELIMMO, is de Klant ertoe gehouden beroep te doen op STRUDELIMMO of op een (of meerdere) van haar partners en leveranciers (samen de Partners) voor het geheel van diensten in verband met de organisatie van het Evenement (de Diensten). De diensten omvatten met name, zonder dat deze lijst beperkend zou zijn: traiteur, brouwer, audiovisuele diensten, portiers, hostessen, branding, bloemen, creativiteit, conceptualisering, enz. …. Om een goede coördinatie van het Evenement te verzekeren, zal de Klant zich uitsluitend tot STRUDELIMMO richten voor alle vragen in verband met de Partners.

Wanneer de Klant beroep doet op de volledige Diensten van STRUDELIMMO, dan wordt STRUDELIMMO (i) als volledige organisator beschouwd en (ii) is zij gedekt voor de risico’s verbonden aan haar burgerlijke aansprakelijkheid van exploitatie (professionele BA). In dat geval hoeft de Klant geen bijkomende dekking af te sluiten.

Externe dienstverleners

Wanneer STRUDELIMMO haar toestemming geeft om af te wijken van de exclusiviteit voorzien in het artikel 19 en de Klant beroep doet op de diensten van een dienstverlener die geen Partner is (de Externe Dienstverleners) of zelf een deel van de Diensten verzekert in het kader van het Evenement, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Alle Externe Dienstverleners zullen op voorhand perfect geïdentificeerd en door STRUDELIMMO aanvaard moeten worden;
 • De Klant alleen draagt de volledige aansprakelijkheid voor het Evenement in zijn hoedanigheid van organisator van het Evenement, tot gehele ontlasting van STRUDELIMMO;
 • De Klant draagt in het bijzonder de uitsluitende en volledige aansprakelijkheid voor alle ongevallen, schade en beschadigingen die veroorzaakt worden door toedoen van de Klant, van zijn team, van zijn Dienstverleners alsook door het materiaal dat door de Klant of de Externe Dienstverleners op de locatie van het Evenement wordt binnengebracht;
 • De Klant verbindt zich ertoe de soorten verzekeringen die nodig of nuttig zijn voor het Evenement af te sluiten en minstens een verzekering B.A. organisator af te sluiten. Het door de Klant meegebrachte materiaal wordt niet gedekt door de verzekering van STRUDELIMMO (diefstal, schade, enz.). De Klant verbindt zich ertoe uiterlijk 10 werkdagen voor het Evenement aan STRUDELIMMO een attest van de verzekeringsdekking te bezorgen.

Verzekeringen

De Klant is er niet toe gehouden een brandverzekering af te sluiten, daar STRUDELIMMO geldig verzekerd is en de afgesloten polis een afstand van verhaal ten opzichte van de Klant voorziet bij een schadegeval, onverminderd het recht van STRUDELIMMO om de betaling van het eigen risico van de Klant te vorderen.

Aansprakelijkheid van STRUDELIMMO

De verbintenissen van STRUDELIMMO beperken zich tot de uitvoering van de Diensten die uitdrukkelijk worden opgesomd in de offerte. STRUDELIMMO kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van ernstige fout, kwade trouw of opzettelijke fout.

STRUDELIMMO zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, diefstallen of verlies van goederen die eigendom zijn van de Klant of van derden.

Offerte

Rekening houdend met de beperkte beschikbaarheid van de Partners, kunnen de offertes die betrekking hebben op de organisatie van Evenementen herroepen en gewijzigd worden zolang zij niet door de Klant voor akkoord ondertekend werden teruggestuurd.

Betalingsmodaliteiten

Behoudens in de offerte voorziene bijzondere voorwaarde(n), is de Prijs van het Evenement als volgt betaalbaar:

 • Bij de aanvaarding van de offerte: een eerste schijf van 30 % van de in de offerte vermelde Prijs;
 • Uiterlijk 15 dagen voor het Evenement: een tweede schijf van 50 % van de Prijs (waarbij gepreciseerd wordt dat als de in de offerte bedoelde Prijs ondertussen gewijzigd werd, het op die datum verschuldigde totaal overeen zal moeten komen met 80 % van de nieuwe Prijs);
 • Binnen 5 werkdagen volgend op het Evenement: het saldo van de totale Prijs van het Evenement, waarbij de betalingen van de twee eerste schijven in mindering worden gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering van het Evenement door de Klant geeft aanleiding tot de betaling van een annuleringsvergoeding, die als volgt wordt vastgesteld:

 • Annulering uiterlijk 16 dagen voor het Evenement: 30 % van de totale Prijs van het Evenement;
 • Annulering minder dan 16 dagen voor het Evenement: 80 % van de totale Prijs van het Evenement.

De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld onverminderd het recht van STRUDELIMMO om de volledige vergoeding te eisen van de schade die ingevolge de annulering van het Evenement geleden werd, met inbegrip van de terugbetaling van de reeds voor het Evenement gemaakte kosten.